Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

         1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.oliva.ee (edaspidi OLIVA Estonia e-pood) omanik OLIVA Estonia OÜ vahel OLIVA Estonia e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

         1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad OLIVA Estonia e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

         1.3. OLIVA Estonia OÜ on õigustatud OLIVA Estonia e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.oliva.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.oliva.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Teie ja OLIVA Estonia OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 2. Hinnad

         2.1. OLIVA Estonia e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

         2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 
3. Müügileping

         3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OLIVA Estonia OÜ arvelduskontole.
 
4. Toodete eest tasumine

         4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui  ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud.
 
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

         5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil.

         5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OLIVA Estonia OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

         5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OLIVA Estonia OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

         6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates OLIVA Estonia e-poe elektronposti aadressile info@oliva.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades OLIVA Estonia OÜ 56233062.

         6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates OLIVA Estonia e-poe aadressile info@oliva.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri või helistades OLIVA Estonia OÜ kontakttelefonil 56233062. Kasutamise tunnustega toodete tagastusest on OLIVA Estonia OÜ-l õigus keelduda.

         6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 7 EUR ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

         6.4. Tagastatav toode peab olema terve ja kasutamata, õlipudel avamata. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

         6.5. OLIVA Estonia e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 7 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

         6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud OLIVA Estonia OÜ tegevusest; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on OLIVA Estonia OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab OLIVA Estonia OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja OLIVA Estonia OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

         7.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OLIVA Estonia OÜ kulul.

         7.2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

         8.1. OLIVA Estonia OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate OLIVA Estonia OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

         8.2. OLIVA Estonia OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OLIVA Estonia OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist OLIVA Estonia OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 9. Muud tingimused

         9.1. Kõiki OLIVA Estonia e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OLIVA Estonia OÜ-l puudub neile juurdepääs.

         9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

         9.3. Teie ja OLIVA Estonia vahel seoses OLIVA Estonia e-poe vahendusel toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

 

 

 

KAUBALE SAAB ISE JÄRELE TULLA

Järve Keskuse II korrusele Eliksiiri poodi

- Ülemiste Ärimaja valvelauda Peterburi tee 2f, Tallinn